Contact

Jörg Winkler Hotel Santo
Dagobertstr. 22-26
50668 Keulen
Telefoon: 0221 - 9139770
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Impressum

Eigenaar: Jörg Winkler
Belastingkantoor Keulen
Fiscaal nummer: 1121551872100
BTW-identificatienummer: DE221246873
Verantwoordelijk voor de inhoud: Jörg Winkler

 

Inhouden

De inhoud van deze pagina's werd zorgvuldig bewerkt en getoetst. Hotel Santo verleent echter geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegenover hotel Santo die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die veroorzaakt werd door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten als niet kan worden aangetoond dat hotel Santo zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove nalatigheid. Hotel Santo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, onderdelen van de pagina of het complete aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie te staken.

 

Gegevensbescherming

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina (inclusief uw IP-adres in geanonimiseerde vorm) wordt doorgezonden naar een server van Google in Amerika en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de internetproviders en om andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgeven indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in géén geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw software verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Door het oproepen van deze internetpagina verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de tevoren genoemde doeleinden.
Meer informatie in het privacybeschermingscenter van Google

 

Rechtsgeldigheid

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetaanbieding waar vandaan naar deze pagina werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de van toepassing zijnde rechtstoestand, blijven de inhoud en de rechtsgeldigheid van de overige onderdelen van het document daarvan onverlet.

 

Links

Indien door hotel Santo direct of indirect naar internetpagina's van derden wordt verwezen ('links'), is hotel Santo alleen aansprakelijk als zij volledig op de hoogte was van de inhouden en het haar technisch mogelijk was om het gebruik in geval van illegale inhouden te verhinderen en zulks ook van haar verwacht mocht worden. Hiermede verklaart hotel Santo met nadruk dat de gekoppelde (gelinkte) pagina's op het tijdstip van het plaatsen van de link(s) geen illegale inhouden hebben bevat. Hotel Santo heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige opmaak van de gekoppelde pagina's. Hiermede distantieert hotel Santo zich nadrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen die ná het plaatsen van de links op de gekoppelde pagina's worden aangebracht. Dit geldt tevens voor bijdragen door derden in door hotel Santo ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglists. Hotel Santo is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de correctheid en de nauwkeurigheid van de gekoppelde pagina's of de aanbiedingen, links of reclameadvertenties daarop. Hotel Santo is niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste en onvolledige inhouden en met name niet voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van de op de gekoppelde pagina aangeboden informatie.

 

Auteursrecht

Hotel Santo streeft ernaar, in alle publicaties de geldende auteursrechten te eerbiedigen. Indien desondanks sprake mocht zijn van de schending van auteursrecht, zal hotel Santo het betreffende object na berichtgeving uit haar publicatie verwijderen resp. met het betreffende auteursrecht.